Cressday Reservoir Reesor Reservoir Michel Reservoir Bare Creek Reservoir
Date FSL: 964.1 m
Capacity: 769 dam3
FSL: 1226.5 m
Capacity: 1,687 dam3
FSL: 1102.6 m
Capacity: 990 dam3
FSL: 1137.1 m
Capacity: 1,893 dam3
Level Storage % Full Level Storage % Full Level Storage % Full Level Storage % Full
Jan 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a