Bullshead Reservoir Mackay Reservoir McAlpine Reservoir Cypress View Reservoir
Date FSL: 1074.5 m
Capacity: 1,846 dam3
FSL: 1186.3 m
Capacity: 714 dam3
FSL: 1221.4 m
Capacity: 630 dam3
FSL: 979.6 m
Capacity: 410 dam3
Level Storage % Full Level Storage % Full Level Storage % Full Level Storage % Full
Jan 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 12 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 13 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 14 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 16 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 17 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 18 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 19 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 21 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Jan 22 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a